You May Like

วัตถุมงคล>>งานฝีมือหัตถกรรม

ID:G14314 พระพุทธรูปมองตาม

Model Girl 1

- ผลิตจากหินทรายก้อนบดเป็นผง และใส่บล็อคขึ้นรูป
- รูปหน้าพระพุทธรูปลงสีอะคลีลิค
- เป็นรูปใบโพธิ์

Get price to shop

View [656]

Last Update : 2016-10-06

Contact : 081-573-6565

>>Go to store

More Detail